Unia Europejska

„BIOmesh - inteligentna platforma monitorowania ryzyka pleśni przechowalniczej w produktach  spożywczych, wykorzystująca potencjał nowych technologii, jak Internet Rzeczy (IoT) oraz Sztuczną Inteligencję (AI)” - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Poddziałania 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej.

Cel projektu: przedmiotem projektu jest opracowanie Inteligentnej platformy monitorowania ryzyka pleśni - BIOmesh, która pozwoli odbiorcom ograniczyć skutki ekonomiczne strat oraz wpływu pleśni - mykotoksyn, na zdrowie. Rozwiązanie BIOmesh umożliwi inteligentne monitorowanie warunków i wczesną identyfikację zagrożonych pleśnią produktów spożywczych.

Planowane efekty: wyniki prac umożliwią opracowanie unikalnego modelu pomiarowego, opartego na AI/ ML, który dostarczy zainteresowanym grupom odbiorców (m.in. hodowcom trzody, przetwórcom zboża, ale także klientom indywidualnym) efektywne rozwiązanie z obszaru cyfrowego rolnictwa, które pozwoli podjąć walkę z trującymi mykotoksynami z pleśni. Liczymy, że w dłuższej perspektywie rozwiązanie BIOmesh przyczyni się do zmniejszenia strat produkcji, zwiększenia konkurencyjności gospodarstw rolno-handlowych, jak i podniesienia jakości żywności w Polsce, UE i na świecie.

Całkowita wartość projektu: 1 231 979,00 PLN

Wkład funduszy europejskich: 999 685,00 PLN

Urząd Patentowy RP

BIOmesh Sp. z o.o. uzyskał grant udzielony przez Urząd Patentowy RP na udział w projekcie „Własność intelektualna w Twojej firmie”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, działanie 2.6 „Projekt pozakonkursowy UPRP” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu było uzyskanie praktycznej wiedzy w kwestiach ochrony własności intelektualnej Spółki, w tym wskazówek oraz rekomendacji i strategii ochrony własności intelektualnej.

Koszt usługi objętej grantem w projekcie wyniósł: 2 690,00 zł brutto.
Całkowita kwota grantu z UE to: 2 077,64 zł, co stanowi 95% kosztów kwalifikowanych.

UE

BIOmesh Sp. z o.o.
Stalowowolska Strefa Gospodarcza

NIP: 8652573766
REGON: 386144429
KRS: 0000843173

ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 9
37-450 Stalowa Wola

biuro@biomesh.io

www.biomesh.io

Pokaż dane administratora

Administratorem Danych Osobowych zebranych w związku z funkcjonowaniem Serwisu Internetowego jest w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 – Usługodawca, spółka BIOmesh Sp. z o.o., która czuwa nad bezpieczeństwem Danych Osobowych Użytkowników. Użytkownicy Serwisu Internetowego mają prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych. Jeżeli Użytkownik żąda zmiany swoich Danych Osobowych, zakresu ich przetwarzania, wykreślenia, bądź udostępnienia informacji związanych z ich przetwarzaniem przez Usługodawcę, może to uczynić za pomocą e-maila zawierającego w swej treści żądanie wraz z numerem telefonu, które przesyła na adres: rodo@biomesh.io.